Contributie

De contributie bedraagt momenteel voor een gezin € 70,00.  Hierbij zijn tevens inbegrepen inwonende kinderen tot 18 jaar. De contributie voor een alleenstaande bedraagt € 35,00. Voor de 18 tot 25 jarigen bedraagt de contributie momenteel  € 5,00. 

Het bestuur stelt jaarlijks, indien daartoe aanleiding is, de contributie bij. 

Hierbij wordt uitgegaan van de richtlijn zoals deze in het actuarieel rapport wordt aangegeven.

De contributie wordt, om de kosten zo laag mogelijk te houden, jaarlijks d.m.v. automatische incasso geïnd ten laste van uw bank- of girorekening.