Verslag jaarvergadering 26-11-2013

JAARVERGADERING UITVAARTVERENIGING ALBERGEN

Dinsdag 26 november werd de jaarvergadering van de Uitvaartvereniging Albergen gehouden in zaal Morshuis. Ca. 120 leden bezochten deze jaarvergadering.
Na het openingswoord van de tijdelijke voorzitter, de heer Weersink, waarin hij de voorzitter van de FKB speciaal welkom heette, worden de notulen en het jaarverslag voorgelezen door de secretaris.  Hierover zijn geen vragen.  
De penningmeester licht het financieel verslag toe. De vereniging dient volgens het actuarieel rapport  te beschikken over een bepaalde reserve, zoals dit door een actuaris wordt berekend.  Deze werkwijze is enigszins te vergelijken  met de eisen die aan een pensioenfonds worden gesteld  om aan de  toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.  
De actuaris concludeerde dat de vereniging een gezond financieel beleid voert.  De laatste jaren bedraagt de contributie nog steeds € 35 per persoon of € 70 voor een gezin (incl. kinderen tot 18 jaar). 18 – 25 jarigen betalen slechts € 5 contributie per jaar.  De uitkering is gestegen van € 1.434 in 2006  naar € 1.575 tot op heden.

De kascommissie die bestond uit mevr. Mulder en de heer Vleerbos heeft de financiële verslagleggings onderzocht.  De heer Vleerbos deelt namens de commissie mede dat de verslaglegging er goed uitzag en complimenteert de vereniging met de wijze van vastleggen van de gegevens.  Mevrouw Mulder is aftredend. Mevr. Huis in ’t Veld treedt toe tot de kascommissie.
Enkele aanwezigen stellen voor het agendapunt “Bestuursverkiezingen” uit te stellen tot na het agendapunt omtrent de samenwerking met meerdere uitvaartondernemers.   Hierna wordt een pauze gehouden.
Tijdens deze pauze wordt een uitvoerige toelichting uitgereikt waarin het ontstaan van de vereniging, de ontwikkelingen in de 90e jaren en van de laatste jaren omschreven staat.   Ook wordt nog eens aan de hand van de statuten het doel van de vereniging en de huidige werkwijze toegelicht.

De vereniging werkt al ruim 25 jaar tot tevredenheid samen met uitvaartonderneming Hams te Vriezenveen. Om de verzorging van een uitvaart ook zo goedkoop mogelijk te laten verlopen maakt de vereniging hierbij ook gebruik van vrijwilligers. Bovendien genieten de leden naast de ledenbijdrage ook nog een behoorlijke korting op de uitvaartnota.
Een aantal leden hebben het bestuur laten weten graag vrijheid in de keuze van een uitvaartondernemer te willen.  Het bestuur moet echter rekening houden met de doelstelling van de vereniging, alsmede de huidige wet- en regelgeving en heeft dan ook met betrekking tot het agendapunt: “Samenwerking met Uitvaartonderneming(en)” de juridisch adviseur en de  FKB (de landelijke organisatie waarbij de vereniging is aangesloten) om advies gevraagd.  Voor een eventuele opzegging van de overeenkomst met uitvaartondernemer Hams dient de vereniging een opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht te nemen, teneinde een schadeclaim te voorkomen.
Hierna ontstond een levendige en soms ook felle discussie tussen voorstanders van de huidige samenwerking met Hams  en een eventuele wijziging hiervan.
Voorstanders van de huidige werkwijze waren o.a.  bang dat de kosten omhoog zouden gaan.  Een aantal leden ging het voorstel nog niet ver genoeg en wilden volledige keuze vrijheid.  
Het bestuur had reeds aangegeven dat volledige vrijheid van uitvaartondernemer moeilijk zal zijn vanwege de wet- en regelgeving.   De kans bestaat dat de vereniging in die situatie wordt aangemerkt als verzekeraar met alle financiële en organisatorische gevolgen van dien. Hierbij moet je o.a. denken aan een bestuur welke aan bepaalde vakbekwaamheidseisen moet voldoen.  Het bestuur zegde toe de mogelijkheid van samenwerking met ca. 2 of 3 uitvaartondernemers verder te onderzoeken.   Ook zal het bestuur de consequenties van volledige vrijheid van keuze van uitvaartondernemer(s)  nader uitwerken.
Zij hoopt dan ook op de volgende jaarvergadering of zo mogelijk  eerder met een voorstel voor de leden over dit onderwerp te komen.

Hierna volgde de bestuursverkiezing. Volgens de statuten mogen de leden voor aanvang van de vergadering een kandidaat aanleveren met tenminste 10 handtekeningen. Een aantal leden had hiervan gebruik gemaakt en droegen de heer B. Frons voor als kandidaat voor het bestuur. Hierna vroegen enkele leden aan de heer Frons wat voor beleid hij de vereniging voor stond. Ook werd hem gevraagd zich nader aan de aanwezige leden voor te stellen. Ook hierna ontstond enige discussie en besloot de heer Frons zich terug te trekken als kandidaat voor het bestuur.
De vereniging nam afscheid van de heer Bloemenkamp als vrijwilliger. Hij verzorgde jarenlang de ledenadministratie en heeft aan het begin gestaan van de automatisering van de ledenadministratie. Ook heeft hij zich ingezet voor de ledenwerving. Daar de heer Bloemenkamp vanwege ziekte niet aanwezig was is hem thuis een insigne en afscheidscadeau uitgereikt.
Tijdens de mededelingen kwamen o.a. nog aan de orde de samenwerking met uitvaartverzekering Twenthe, het aulabezoek. Het bestuur is in overleg met de locatieraad om een regeling te treffen voor zelfstandig aulabezoek.   Ook werd deze avond het nieuwe eigentijdse logo en de website aan de aanwezigen voorgesteld. De website is nog steeds in ontwikkeling en zal nog enige tijd vergen omdat de vereniging ook hierbij gebruik maakt van vrijwilligers om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Het verslag van de jaarvergadering kunt u ook nalezen op de website van de vereniging:  www.uvalbergen.nl