Info Uitvaartver. sept. 2013

Nieuws van de Uitvaartvereniging Albergen (voorheen Begrafenisvereniging)

NAAMSWIJZIGING
In de algemene vergadering van vorig jaar is gekozen voor een naamswijziging welke meer bij deze tijd past. Naast begrafenissen vinden er b.v. ook crematies plaats.

NIEUW LOGO EN WEBSITE
De vereniging heeft een nieuw logo en een website: http://www.uvalbergen.nl.
Aan de opbouw van de website wordt momenteel nog gewerkt. Deze bevat nog niet alle informatie.

 

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING
Het doel en de grondslag der vereniging zijn zoals het in de statuten omschreven staat: ”Op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter."

LEDENKORTING
De leden ontvangen een korting op de kosten van de uitvaart. Momenteel edraagt deze € 1.575.
De vereniging heeft dus geen uitvaartverzekeringen. Wij verzorgen echter uitvaarten en brengen daarop de ledenkorting in mindering.
Wij mogen nl. niet rechtstreeks uitkeringen doen aan onze leden. Als we dat doen worden we gezien als een verzekeringsmaatschappij. Vervolgens zijn er dan heel andere voorwaarden van toepassing. Dit brengt naast de nodige voorwaarden ook kosten met zich mee. Dit is niet het doel van onze vereniging.
Daarom zijn er door onze landelijke organisatie afspraken gemaakt waaraan wij moeten voldoen om dit te voorkomen. Je moet dan denken aan voorschriften op financieel gebied, te weten o.a. boekhouding, reserves, administratie etc.

VERZORGEN VAN DE UITVAARTEN
De vereniging verzorgt de uitvaarten in samenwerking met uitvaartverzorging Hams en vrijwilligers van de vereniging.
Dit betekent dan ook een financiëel voordeel voor de leden. Zonder toestemming van de vereniging kan dan ook geen andere uitvaartverzorger worden ingeschakeld.
Dit allemaal om de kosten zo laag mogelijk te houden.

SAMENWERKING MET DE PAROCHIE
Wij zijn een geheel zelfstandige vereniging en staan dan ook geheel "los" van de ”Kerk, c.q. parochie”. Uiteraard werken wij hier wel mee samen. Een lid van onze vereniging kan dan uiteraard ook geheel zelf bepalen of hij een afscheidsviering, dienst of iets dergelijks wil en op welke plek. Uiteraard worden dan ook de ledenkorting in mindering gebracht op de rekening van de uitvaart als deze door ons verzorgd wordt.