Ontwikkelingen 90e jaren

In de 90 er jaren ging de overheid  zich bemoeien met ons soort verenigingen.
Om deze ontwikkelingen goed te kunnen volgen en onze bestuurlijke verantwoordelijkheid t.o.v. onze vereniging goed te kunnen vervullen hebben wij ons aangesloten bij de FKB. (Federatie van Katholieke Begrafenisverenigingen).
De federatie geeft voorlichting en  adviseert op gebied van administratieve  organisatie, fiscaal, juridisch, etc. .
In 1994 werd de WTN (Wet Toezicht Naturaverzekeraars)  van kracht.
Wij werden een vereniging die niet onder de WTN viel en moesten daartoe de statuten wijzigen.  Alle verenigingen die hiervoor kozen moesten de voorgeschreven uniforme statuten aannemen, welke via de ledenvergadering werden aangenomen. Onze vereniging is een vereniging met “Niet Afdwingbare Rechten”.

Verenigingen die niet deze statuten aannamen, gingen vallen onder de WTN en worden beschouwd als verzekeraar.
Als ons soort verenigingen zich aan bepaalde afspraken houden worden deze niet gezien als een verzekeraar . Een van die afspraken is bv. de Financiën.  Via de FKB is er een “Financieel Statuut” aan welke wij ons moeten houden. Daarin staat o.a. het actuarieel rapport.
Jaarlijks laten wij een actuarieel rapport maken om duidelijkheid te hebben om ook in de toekomst aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Huidige werkwijze:
Dan nu even terug naar de werkwijze van onze vereniging.  Voor het verzorgen van de uitvaarten heeft onze vereniging jaren geleden een afspraak gemaakt met uitvaartonderneming Hams. Wanneer iemand komt te overlijden neemt de familie contact op met uitvaartondernemer Hams. Deze verzorgt de organisatie van de uitvaart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vrijwilligers van onze vereniging, zoals b.v. dragers, aulabezoek, organisatie avondwake etc.

De facturering aan de nabestaanden met daarin ook de verrekening van de ledenkorting loopt via onze vereniging.
Wij prijzen ons gelukkig dat wij dit in al die jaren in het algemeen  op een passende wijze, de uitvaarten van onze leden, en  op een voordelige manier hebben kunnen verzorgen, conform onze doelstelling.

Ontwikkelingen laatste jaren
Door de economische malaise zie je een ontwikkeling dat er de laatste jaren meer personen zich op de “uitvaartmarkt” hebben begeven.  (krantenartikel)
Het afgelopen jaar hebben wij dan ook enkele keren de vraag gekregen of de uitvaart dan ook door een andere ondernemer kan worden verzorgd. Verstrekt de vereniging geen diensten dan vergoedt de vereniging in principe ook geen bijdrage in de kosten van een uitvaart volgens het huishoudelijk reglement. Als een andere ondernemer een uitvaart verzorgt is hiervan sprake.
Het bestuur was bezig zich hieromtrent te oriënteren. Enkele leden hebben het bestuur enkele maanden geleden verzocht om de keuze van een uitvaartverzorger geheel vrij te geven. Het bestuur heeft met een aantal leden hierover een gesprek gehad.
Het bestuur moet uiteraard ook  rekening houden met de doelstelling van de vereniging alsmede de wet- en regelgeving en heeft dan ook de juridisch adviseur om advies gevraagd.
De juridische adviseur komt tot de volgende conclusie:
“Gezien het feit dat uitvaartondernemer Hams ruim 25 jaar de uitvaarten voor onze vereniging verzorgt en hiervoor een gereduceerd tarief hanteert, wij rekening moeten houden met een opzegtermijn van tenminste 1 jaar, wellicht is langer verdedigbaar.  Dit is mede afhankelijk van de reden voor opzegging. Ook kan vroegtijdige opzegging mogelijk tot een schadeclaim van uitvaartonderneming Hams leiden.

Na deze opzegtermijn zijn wij als vereniging vrij in zee te gaan met ander uitvaartverzorgers. De jurist is overigens van mening wanneer anderen geen exclusiviteit krijgen hun diensten dan duurder zullen uitvallen dan thans het geval is. De jurist heeft dan ook vastgesteld na inzage van de door ons ter beschikking gestelde nota’s dat onze uitvaartverzorger dan ook absoluut niet duurder is “.
Gezien het verzoek van deze leden stellen wij voor de overeenkomst met Hams aan te passen.  Vervolgens zal het bestuur een offerte aanvragen voor het verzorgen van een uitvaart bij uitvaartondernemer Hams en 2 overige ondernemers.
In de hierna volgende jaarvergadering of mogelijk eerder. (Dit is afhankelijk van de opzegtermijn met Hams) zal het bestuur  met een voorstel komen.